คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำโดยคณบดี รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธ์ รวมทั้งคณาจารย์และบุคลากร กว่า 30 ท่าน ร่วมสัมมนาประจำปี เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมกับกำหนดเป้าหมาย และแนวทางการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างให้คณะไอที ก้าวสู่หน่วยงานการศึกษาด้านไอทีที่มีชื่อเสียงและยั่งยืนต่อไป อีกทั้งได้ร่วมกันระดมไอเดีย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหัวข้อ “เทคนิคและเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนในยุคและสังคมปัจจุบัน” ซึ่งคณาจารย์ในคณะฯ ต่างร่วมกันสะท้อนมุมมองและประสบการณ์การสอนในชั้นเรียน เพื่อนำไปสู่รูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างความน่าสนใจ กระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพการเรียนควบคู่กันไป
อีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนการพัฒนาของคณะไอทีอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ได้อย่างเต็มที่ และบุคลากรในคณะฯ ได้ผลิตงานสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน