อาจารย์ – นักศึกษา(คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญีปุ่น นำคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่องไปมอบ และร่วมกันสอนการ สร้างเพจfacebookกิจกรรม ของชุมชนให้แก่ชุมชนตรอกตะแคง จ.ตราด ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2562 เพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้การสร้างเว็บไซต์/เพจ หมู่บ้าน เพื่อป้อนข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลชุมชนได้ดีขึ้นผ่านช่องทางเว็บไซต์/เพจ, ผู้คนในชุมชนและเยาวชน มีคอมพิวเตอร์ เพื่อเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและการเรียนต่อไป