Author: Tanasin

กลุ่มนักวิจัยคณะไอทีคว้ารางวัลจากงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561”

ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มนักวิจัยจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประกอบด้วย รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์, รศ.ดร.อรรณพ หมั่นสกุล, นายธนพัฒน์ กมลพงศ์สกุล และนายชรัตน์ ขำแสง (ที่ปรึกษาโครงการ หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย และศิษย์เก่าหลักสูตร MIT ตามลำดับ) ได้เข้านำเสนอผลงานวิจัยหัวข้อ “ระบบควบคุมการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงอัจฉริยะ 4.0” ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561″ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกหลายผลงานจากหลากหลายสาขา โดยผลงานวิจัยที่คณะไอทีได้เข้าร่วมครั้งนี้ อยู่ในกลุ่มงานวิจัยด้านการเกษตร ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ Internet of Things‎ หรือ IoT เข้ามาควบคุมการเลี้ยงกุ้งก้ามแดง และในตอนท้ายสามารถคว้ารางวัลงานวิจัยดีเด่น เหรียญเงิน มาได้ จากความสำเร็จครั้งนี้ แสดงถึงศักยภาพของกลุ่มนักวิจัยที่สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง...

Read More

ติดต่อคณะ IT

  ติดต่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ชั้น 6 อาคาร A เลขที่ 1771/1 ซ.พัฒนาการ 37 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ10250 โทรศัพท์ 0-2763-2600 ต่อ 2740 โทรสาร 0-2763-2700 Website: http://it.tni.ac.th...

Read More

นักศึกษาคณะ IT คว้ารางวัลเหรียญเงิน การประกวด รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่

ขอแสดงความยินดี นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คว้ารางวัลเหรียญเงิน การประกวด “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กลุ่มนักศึกษาคณะไอที จาก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ประกอบด้วย นายศุภโชค เกียรติกิติกูล, นายพงศกร อยู่สุข และนายชรัตน์ ขำแสง ได้มีโอกาสไปศึกษาแลกเปลี่ยนระยะเวลา 1 ปี ณ National Institute of Technology, Tsuruoka College ประเทศญี่ปุ่น นอกจากพวกเขาจะได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดนมาอย่างมากมายแล้ว พวกเขายังมีความเห็นว่าประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีหลายอย่างที่แตกต่างกัน แต่บนความแตกต่างเหล่านั้นยังมีความเหมือนกันในเรื่องของการมีพื้นที่ในการทำการเกษตรกรรมมาอย่างช้านาน และต่างก็มีปัญหานานับประการตามสภาพพื้นที่และปัจจัยอื่นๆ โดยมีปัญหาหนึ่งที่มักพบอยู่บ่อยครั้ง คือ ปัญหาสัตว์รุกราน เช่น ช้าง ลิง นก เป็นต้น ซึ่งอาจมีหลายวิธีที่ใช้ในการใช้แก้ปัญหา เช่น รั้วรังผึ้งไล่ช้าง ลวดไฟฟ้า จุดประทัด แขวนภาพเสือไว้ให้ลิงกลัว วางกับดักล่อ ตาข่ายดักนก แผ่นซีดีหรือถุงพลาสติกไล่นก เป็นต้น แต่บางวิธีอาจจะทำอันตรายต่อสัตว์ได้ พวกเขาจึงมีแนวคิด ในการป้องกันการบุกรุกโดยไม่ทำให้สัตว์บาดเจ็บ ด้วยการประดิษฐ์ หุ่นไล่กาอัจฉริยะตามแผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 โดยการออกแบบและพัฒนาบนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสิ่ง (Internet of Things, IoT) ที่เชื่อมต่อด้วยคลาวด์เพล็ตฟอร์ม (Cloud Platform)”ขึ้น โดยใช้อุปกรณ์ที่มีต้นทุนต่ำ แต่สามารถป้องกันความเสียหายให้กับเกษตรกรได้ดีกว่าหุ่นไล่กาแบบดั้งเดิมหรือระบบอื่นๆ อีกทั้งยังสามารถแจ้งการบุกรุกให้กับเกษตรกรได้ทันท่วงที โดยการดูข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ทำให้สามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรได้มากขึ้น โดย “หุ่นไล่กาอัจฉริยะ 4.0 เป็นผลงานที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงจากการที่ได้ทดลองใช้ในพื้นที่จริงทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ทำให้ผลงานชิ้นนี้สามารถคว้ารางวัลเหรียญเงินจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัย (วช.) มาได้อย่างน่าชื่นชม โดยมี Dr.Salahuddin Muhammad Salim Zabir, รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธ์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผศ.ดร.อรรณพ หมั่นสกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา...

Read More

คณะไอทีระดมไอเดีย ผสานพันธกิจ เพื่อการเรียนรู้ยุคใหม่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นำโดยคณบดี รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธ์ รวมทั้งคณาจารย์และบุคลากร กว่า 30 ท่าน ร่วมสัมมนาประจำปี เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมกับกำหนดเป้าหมาย และแนวทางการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างให้คณะไอที ก้าวสู่หน่วยงานการศึกษาด้านไอทีที่มีชื่อเสียงและยั่งยืนต่อไป อีกทั้งได้ร่วมกันระดมไอเดีย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหัวข้อ “เทคนิคและเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนในยุคและสังคมปัจจุบัน” ซึ่งคณาจารย์ในคณะฯ ต่างร่วมกันสะท้อนมุมมองและประสบการณ์การสอนในชั้นเรียน เพื่อนำไปสู่รูปแบบการเรียนการสอนที่สร้างความน่าสนใจ กระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพการเรียนควบคู่กันไป อีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนการพัฒนาของคณะไอทีอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ได้อย่างเต็มที่ และบุคลากรในคณะฯ...

Read More

ผศ. ดร. นรังสรรค์ วิไลสกุลยง
Asst. Prof. Dr. Narungsun Wilaisakoolyoug

          ผศ.ดร.นรังสรรค์ วิไลสกุลยง Asst. Prof. Dr. Narungsun Wilaisakoolyoug ตำแหน่ง/Position • อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ            นรังสรรค์ วิไลสกุลยง. (2557, กุมภาพันธ์). การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 6 สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ( The 6 nd. NCIT ) , ปีที่ 6 เล่มที่ 1, หน้าที่ 160 – 165. นรังสรรค์ วิไลสกุลยง. (2554, พฤษภาคม). คุณลักษณะของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นที่ต้องการของภาคเอกชน. การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 1 สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น ( The 1 st. TNIAC ) , ปีที่ 1 ฉบับที่ 1, หน้าที่ 149 – 153. นรังสรรค์ วิไลสกุลยง. (2554, กรกฏาคม-ธันวาคม). การพัฒนาระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ. วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่5 ฉบับที่ 2 , หน้าที่ 10 – 16. Download!  การศึกษา EDUCATION ปร.ด. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2559 บธ.ม. บริหารธุรกิจ ธรรมศาสตร์ 2547 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์ 2529...

Read More