ABOUT INFORMANTION TECHNOLOGY

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Development

The process of converting land to a new purpose by constructing buildings or making use of its resources.

Analytic

True by virtue of the meaning of the words or concepts used to express it, so that its denial would be a self-contradiction.

Innovation

the action or process of innovating. a new method, idea, product, etc.

Communication

Connection between people or places, in particular. Sending or receiving information, such as computers.

ประวัติความเป็นมา ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. 2550 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้อนุมัติการจัดตั้งสถาบันเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยให้สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่นลงทุนจัดตั้งสถาบันโดยมีงบลงทุน 394 ล้านบาท โดยการซื้อที่ดินและจัดสร้างอาคารเรียน 2 หลัง

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่นหรือ ส.ส.ท. เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่แก่บุคคลากรไทย เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศมานานกว่า 35 ปี จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส.ส.ท.ได้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างบุคคลากรที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีเฉพาะทางขึ้น โดยตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมไทย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นคณะหนึ่งซึ่งสามารถผลิตบุคคลากรที่ขาดแคลนให้กับธุรกิจและอุตสาหกรรม มีความสำคัญต่อการพัฒนา ธุรกิจอุตสาหกรรมในเรื่องของระบบสารสนเทศที่ใช้ในการทำธุรกิจ การผลิตและการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของประเทศอย่างมาก สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นจึงจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นตั้งแต่ในปีแรกของการจัดตั้ง โดยจัดให้มีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักสูตรแรก ต่อมาในปีการศึกษา 2553 ได้มีการเปิดหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และในปีการศึกษา2554 ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ปรัชญา

“พัฒนาวิทยาการ เสริมสร้างอุตสาหกรรม เพื่อเศรษฐกิจและสังคม”

ปณิธาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น มุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อเป็นแหล่งสร้าง
และพัฒนาบุคคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ทั้งการวิจัย การประยุกต์ และการเผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคมโดยยึดมั่นในคุณธรรมและมีจริยธรรมในวิชาชีพ

พันธกิจ

  • จัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นที่ต้องการในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ การพัฒนาระบบใหม่ และการประยุกต์ในงานธุรกิจอุตสาหกรรม
  • พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม คิดเป็นทำเป็น มีความรับผิดชอบ และมีจิตสำนึกต่อสังคม
  • ดำเนินการวิจัย สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ
  • ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย
  • ทำนุบำรุง ส่งเสริม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนวัตกรรมใหม่ๆ ของไทยให้กับนานาชาติ

ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้อง A303 ห้องปฏิบัติการ Multimedia Studio

ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ห้อง A602 ห้องปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์ iMac

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY