ชื่อ/Name

ดร. สรมย์พร  เจริญพิทย์
Dr. Saromporn Charoenpit

ตำแหน่ง/Position
• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษา/Education
 • 2557 : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก, Graduate School of Engineering and Science, Shibaura Institute of Technology, Japan.
 • 2550 : (วท.ม.) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (หลักสูตร นานาชาติ)
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 2545 : (วท.บ.) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ภาระงานสอน/responsibility
 • Management Information System
 • Electronic Commerce
 • Computer System Administration
 • Information Technology Seminar
 • Pre-Cooperative Education
 • Computer Programming Laboratory
 • Electrical Engineering Laboratory
 • Engineering Physics Laboratory
งานวิจัยที่สนใจ/Research
 • E-Learning System
 • Application of Biological Signals
 • Information Management
 • Human Interactive systems
 • E-commerce, e-marketing, e-business
ผลงานทางวิชาการ/Publication lists

Journal

 • S. Charoenpit, S. Chevakidagarn, and M. Ohkura, “A New E-Learning System Focusing on Emotional Aspect,” Transactions of Japan Society of Kansei Engineering, Vol. 13, No.1, pp.117-125, 2014.
 • S. Charoenpit and M. Ohkura, “Exploring Emotion in an E-learning System using Eye Tracking,” International Journal of Affective Engineering, Vol.14, No.4 pp.309-316, 2015.

Conference

 • N. Vilaisakulyung, S. Charoenpit and S. Kodaka, “IT qualifications are required of students of Japanese companies”, Thai-Nichi Institute of Technology, 2012.
 • N. Vilaisakulyung, S. Charoenpit and S. Kodaka, “The standard test knowledge of information technology students”, Thai-Nichi Institute of Technology, 2012.
 • S. Charoenpit and M. Ohkura, “The Kansei research on the price labels of shoes,” in Proceeding of the 4th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE), pp.6851-6859, 2012.
 • M. Ohkura, T. Komatsu, S. Tivatansakul, S. Settapat, and S. Charoenpit, “Comparison of Evaluation of Kawaii Ribbons between Gender and Generation,” in Proceeding of the 4th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE), pp.4478-4487, 2012.
 • M. Ohkura, T. Komatsu, S. Tivatansakul, S. Charoenpit, and S. Settapat, “Comparison of Evaluation of Kawaii Ribbons between Genders and Generation of Japanese,” in Proceeding of IEEE/SICE International Symposium on System Integration, pp.824-828, 2012.
 • S. Charoenpit and M. Ohkura, “A Proposal of E-Learning System Design Focusing on Emotional Aspect using Biological Signals,” in Proceedings of the IEEE International Conference on Biometrics and Kansei Engineering (ICBAKE 2013), pp.178-182, 2013.
 • S. Charoenpit and M. Ohkura, “A New E-Learning System Focusing on Emotional Aspect Using Biological Signals,” in Proceeding of The 15th International Conference HCI International 2013, Vol. 8005, pp.343-350, 2013.
 • S. Charoenpit and M. Ohkura, “A New E-learning System focusing on Emotional Aspects using Eye Tracking,” in Proceeding of The 5th International Conference Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2014), pp.6161-6170, 2014.
 • S. Charoenpit and M. Ohkura, “E-learning System with Real-time Feedback from Eye Tracking,” 19th Triennail Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2015), 2015.

 E-mail  : saromporn@tni.ac.th
Website: -
สถานที่ติดต่อ  : ห้อง A605 อาคาร ชั้น สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น