ชื่อ/Name

อ.ดร. สะพรั่งสิทธิ์ มฤทุสาธร
Dr. Saprangsit Mruetusatorn
サプランスィット マルトゥサートーン

ตำแหน่ง/Position
• ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/
Program Director of Master of Science in Information Technology (M.IT)
• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ/
Lecturer at Faculty of Information Technology
การศึกษา/Education
 • Ph.D. ( Electrical & Electronic Engineering )  
  Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan, 1994  
  (Under the Japanese Government Scholarship)

 • M.Eng. ( Electrical & Electronic Engineering ) 
  Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan, 1991 
  (Under the Japanese Government Scholarship)

 • Certificate of Japanese Language (with all A’s) 
  Osaka University of Foreign Studies, Osaka, Japan, 1988 

 • B.Eng. ( Electronics ) with Honors 
  King Mongkut's Institute of  Technology Ladkrabang 
  ( KMITL ), Thailand, 1988 
ภาระงานสอน/responsibility

ระดับ ปริญญาตรี
 • INT-105 Internet Technology
 • ITE-306 / ITE-309 / MTE-306 Multimedia Technology
 • ITE-307 Information Technology Seminar
 • MTE-301 Multimedia Communication (English)
 • MTE-432 Digital Image Processing
 • ITE-304 Management Information Systems (English)
 • JPN-405 Japanese for Information Technology 1 (Japanese)
 • ENL-406 English for Information Technology 1 (English)
 • ITE-497 / MTE-497 / BIS-497 Extracurriculum Activities in IT / MT / BI
 • ITE-492 / MTE-492 Co-operative Education
 • ITE-493 Information Technology Practice
 • ITE-494 Information Technology Project 1
 • ITE-495 Information Technology Project 2
ระดับ ปริญญาโท
 • ITM-501 Statistics and Research Methodology
 • ITM-505 Information Technology Seminar
 • ITM-624 Image and Video Processing (English)
 • ITM-626 Modern Multimedia Technology
 • ITM-671 Advanced Topics in Information Technology 1
 • ITM-673 Oversea Information Technology Seminar
 • ITM-801 Thesis
 • ITM-802 Independent Study
งานวิจัยที่สนใจ/Research
 • Image/Video, Multimedia Processing and Analysis
 • Computer Vision
 • Computer Graphics
 • Pattern Recognition
 • Image/Video Retrieval
 • Multimedia Communications
 • E-Commerce and Management Information Systems
ผลงานทางวิชาการ/Publication lists

Research Publication

 1. Vacharapol Euapoonviriya, Saprangsit Mruetusatorn:  Proceedings of TNIAC2015, A System Development for Creating Indoor Floor Plan of Walking Route Using Video and Movement Data,  Proceedings of TNIAC2015, pp.104-110, May 2015

 2.  Vacharapol Euapoonviriya, Saprangsit Mruetusatorn: A New Method of Generating the Indoor Floor Plan of Walking Route using Sequential Images and Movement Data Analysis and Processing, Proceedings of ICBIR 2014, pp.215-217, May 2014

 3. Siriporn Chongpratheep, Saprangsit Mruetusatorn: Strengthen Image Retrieval Performance Using Knowledge-Intensive Network of Topic Maps: Survey and Initial Experiment, Proceedings of ICBIR 2014, pp.194-199, May 2014

 4. Siriporn Chongpratheep, Saprangsit Mruetusatorn, Mikami Yoshiki:Enhancing Application Interoperability Using Semantic Technology for E&P Industry: A Literature Review
  Proceedings of ICBIR 2012, pp.98-102, May 2012

 5. Saprangsit Mruetusatorn:
  Interactive Tools for Visual Structuring, 
  TAO Trans. of Invited Foreign Researchers' Papers of 1994,  pp.61-73, 
  Apr.1995

 6. Saprangsit Mruetusatorn, Hirotsugu Kinoshita, and Yoshinori Sakai:
  A Resolution Conversion Method with High Image Quality Preservation
  IEICE Trans. of Inf. & Syst., Vol.E77-D, No.6, pp.686-693, Jun.1994

 7. Saprangsit Mruetusatorn and Yoshinori Sakai:
  A Resolution Conversion Method Employing the Impulse 

  Response of Image Devices, Proc. of EUROPTO Series: High-
  Definition Video, SPIE, Vol.1976, pp.285-292,  Apr.1993

 8. Saprangsit Mruetusatorn, Hirotsugu Kinoshita, and Yoshinori Sakai:
  Conversion of Image Resolutions for High Quality Visual Communication, 
  IEICE Trans. of Inf. & Syst., Vol.E76-D, No.2, pp.251-258, Feb.1993

 9. Saprangsit Mruetusatorn, Hirotsugu Kinoshita, and Yoshinori Sakai:
  A Conversion Method of Resolution with Preservation of Visual Appearance for Still Image Transmission System, 
  IEICE Autumn Grand Conference, D-267, p.6-269, Sep. 1992

 10. Saprangsit Mruetusatorn, Hirotsugu Kinoshita, and Yoshinori Sakai: A Study on the Conversion of Resolution for High Quality Visual CommunicationIEICE Image Engineering Conference, IE91-76, pp. 19-26, Nov. 1991

Books

 1. Ubiquitous – Internetworking Anytime Anywhere, Technology Promotion Association (Thai-Japan), Jul. 2002

 2. e-Commerce in the Real Business – Learning from worldwide outstanding case studies, Electronic Commerce Resource Center/NECTEC, Mar. 2002

 3. Handbook of IT Engineer Exam, Technology Promotion Association (Thai-Japan), Oct. 2001

 

โทร.  02-763-2741
E-mail  : saprangsit@tni.ac.th
Website: -
สถานที่ติดต่อ  : ห้อง A605 อาคาร A ชั้น 6 สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น