ชื่อ/Name

รศ. ดร. รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์
Assoc. Prof. Dr. Ruttikorn Varakulsiripunth
(ラッティコン ワラクンシりパン)

ตำแหน่ง/Position
• คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
• อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษา/Education

1) Degree: B.Eng. in Electronic Engineering
Year: 1978
Field: Mobile Communications
Name of Institution: Kyoto University, Kyoto, Japan

2) Degree: M.Eng. and Ph.D. in Electrical and Communications Engineering
Year: 1983 and 1986 respectively.
Field: Computer and Communication Networks
Name of Institution: Tohoku University, Sendai Japan.

งานวิจัยที่สนใจ/Research

- Performance Analysis on Computer and Communication Networks
- Wire and Wireless Communication Networks,
- Mobile Communication,
- Intelligent Expert System,
- Optical Communication,
- Ad Hoc Networks,
- Software Engineering
- Natural Language and Signal Processing

ตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน/Other Current Position

1. The chairman of the committee for the Engineering Field Scholarship of NRCT - JSPS (National Research Commission of Thailand- Japan Sciences Promotion Society)
ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุน NRCT-JSPS ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในกำกับดูแลของสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)

2. Advisory Board Member of Takahashi Foundation
กรรมการบริหารมูลนิธิทะกะฮะชิ

3. Committee of Higher Education Commission for H.R.H Maha Chakri Sirindhorn’s Scholarship
กรรมการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พิจารณาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ 

4. Advisory Board Member of Foundation of Japanese Government Scholarship Alumni
กรรมการบริหารมูลนิธินักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น

5. Adviser of Fukuoka Institute of Technology, Japan, for International Relation
ที่ปรึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้กับ สถาบันเทคโนโลยีฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

6. International Adviser for Institute of National Colleges of Technology, Japan
ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศให้กับ Institute of National Colleges of Technology ประเทศญี่ปุ่น

ผลงานทางวิชาการ/Publication lists

Download! งานวิจัยทั้งหมด

Tel: 02-763-2766 ext. 2752
E-mail  : ruttikorn@tni.ac.th
Website: -
สถานที่ติดต่อ  : ห้อง A605 อาคาร A ชั้น 6 สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น