ชื่อ/Name

อ. ดร.ภาสกร อภิรักษ์วรพินิต
Paskorn Apirukvorapinit

ตำแหน่ง/Position
• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษา/Education

Ph.D. in Computer Science

ภาระงานสอน/responsibility
- Software Engineering
- Programming Language I and II
- Web Design and Development
- Data Analysis and Modeling in Excel
- Enterprise Application Development
- Management of Information Systems
งานวิจัยที่สนใจ/Research
- Software engineering
- Software testing techniques and tools
- Software security
- Web-related technologies
- Business application development
ผลงานทางวิชาการ/Publication lists

- กำลังรวบรวมข้อมูล -

E-mail  : paskorn-a@tni.ac.th
Website: -
สถานที่ติดต่อ  : ห้อง A605 อาคาร A ชั้น 6 สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น