บุคลากร


 

 

รศ.ดร. รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์
Assoc. Prof. Dr. Ruttikorn Varakulsiripunth
Assoc. Prof. Dr.ラッティコン ワラクンシリパン


• คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร.  02-763-2766
E-mail : ruttikorn@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อ  : ห้อง A605 อาคาร A ชั้น
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น

 

 


ผศ. เกษม ทิพย์ธาราจันทร์
Asst. Prof. Kasem Thiptarajan
Asst. Prof. ガセム ティップターラージャン

• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail  : kasem@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อ  : ห้อง A605 อาคาร A ชั้น
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น 


 

ผศ.ดร. ฐิติพร เลิศรัตน์เดชากุล
Asst. Prof. Dr.Thitiporn Lertrusdachakul
Asst. Prof. ティティポーン ルートラットデーチャークン

• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


E-mail  : thitiporn@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อ  : ห้อง A605 อาคาร A ชั้น
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น

ผศ.ดร.ประจักษ์   เฉิดโฉม
Asst. Prof. Dr. Prajak  Chertchom
プラチャク   チューチョム

• ผู้อำนวยการหลักสูตร MIT 
   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail: prajak@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อ: ห้อง A605 อาคาร A ชั้น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 


อ. อภิชญา นิ้มคุ้มภัย 

Apichaya Nimkoompai

• ผู้ช่วยคณบดีกิจกรรมนักศึกษา
• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail  : apichaya@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อ  : ห้อง A605 อาคาร A ชั้น 6 สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น 


 

ดร. สะพรั่งสิทธิ์  มฤทุสาธร
Dr. Saprangsit Mruetusatorn
Dr. サプランスィット マルトゥサートーン


• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร.  02-763-2741
E-mail  : saprangsit@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อห้อง A605 อาคาร A ชั้น
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น 
 

ดร. ธงชัย แก้วกิริยา
Dr. Thongchai Keawkiriya (D.Eng) 
トンチャイ ゲーオギリヤー


• หัวหน้าศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร(ICC)
• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร.  02-763-2713 
E-mail  : thongchai@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อ: ห้อง A307 อาคาร A ชั้น 3
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น 

 

 

อ. อดิศักดิ์ เสือสมิง
Adisak Suasaming
アディサク  スァサミン


• ประธานหลักสูตร
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร. 02-763-2734
E-mail : adisak@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อ: ห้อง A605 อาคาร A ชั้น 6
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 

อ. ภัสมะ เจริญพงษ์
Patsama Charoenpong


• ประธานหลักสูตร
   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI)
• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


E-mail : patsama@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อ:  ห้อง A605 อาคาร A ชั้น
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น 

อ. นิติรัตน์ ตัณฑเวช
Nitirat Tanthavech


• ประธานหลักสูตร
   สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)
• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail: nitirat@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อห้อง A605 อาคาร A ชั้น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 

อ. เธียรทศ ประพฤติชอบ
Theantot Prapuetchob


• ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ  
   (Assistant Dean for Academic Service)
• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

E-mail: theantot@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อ:  ห้อง A605 อาคาร A ชั้น 6 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 


• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail: paskorn-a@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อ:  ห้อง A605 อาคาร A ชั้น
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น

 

ผศ.ดร. นรังสรรค์  วิไลสกุลยง
Asst. Prof. Dr. Narungsun Wilaisakoolyoug
Asst. Prof.ナランサン ウィライサクンヨン


• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร.  02-763-2743
E-mail : narungsun@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อห้อง A605 อาคาร A ชั้น 6

 

ดร. ปราณิสา อิศรเสนา
Dr. Pranisa Isarasena
プラニサー イサラセナー


• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร. 02-763-2731
E-mail : pranisa@tni.ac.th
สถานท่ติดต่อ: ห้อง A605 อาคาร A ชั้น 6
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น 

 
ผศ. ตรีรัตน      เมตต์การุณ์จิต
Asst. Prof. Triratana Metkarunchit
Asst. Prof. チーラタナ メトカルンチト


• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร.  02-763-2712
E-mai:  triratana@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อห้อง A605 อาคาร A ชั้น
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น


 

อ. สลิลา   ชีวกิดาการ
Salinla Chevakidagarn
サリソラ- チ-ヴァキダアン


• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร.  02-763-2746
E-mail  : salinla@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อห้อง A605 อาคาร A ชั้น
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น

 


อ. นุชนารถ    พงษ์พานิช
Nuchanart Pongpanich
ヌッチャナ-ト ポンパ-ニット


• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร.  02-763-2738
E-mail : nuchanart@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อห้อง A605 อาคาร A ชั้น
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น

 
ดร. สรมย์พร    เจริญพิทย์
Dr. Saromporn Charoenpit
サロムポン チャロインピト


• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร. 02-763-2735
E-mail: saromporn@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อห้อง A605 อาคาร A ชั้น
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น 

 
ดร. บุษราพร    เหลืองมาลาวัฒน์
Dr. Budsaraphorn Luangmalawat
ブッサラーポーン ルアンムーラーワット


• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร.  02-763-2744
E-mai: budsaraphon@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อห้อง A605  อาคาร A ชั้น
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น

 
 

 

 

 

อ. ธันยพร กณิกนันต์
Tanyaporn Kanignant

• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail: tanyaporn@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อ:  ห้อง A605 อาคาร A ชั้น
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น 
 

อ. ฤทัยรัตน์   วิชัยดิษฐ์
Rutairat Vichaidis
ルタイラット ヴィチャイゲス


• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร.  02-763-2742
E-mail: rutairat@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อห้อง A605 อาคาร A ชั้น
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น

 

ดร. ประมุข บุญเสี่ยง
Dr. Pramuk Boonsieng

• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail : b.pramuk@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อ: ห้อง A605 อาคาร A ชั้น
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น 

อ. อมรพันธ์    ชมกลิ่น
Amonpan Chomklin
アモンパン チョムグリン


• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร.  02-763-2737
E-mail: amonpan@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อห้อง A605 อาคาร A ชั้น
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น

 

อ. ภูวดล ศิริกองธรรม
Puwadol Sirikongtham

• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail: puwadol@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อห้อง A605 อาคาร A ชั้น
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
 

ผศ.ดร. อรรณพ หมั่นสกุล
Prof. Dr. Annop Monsakul

• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail: annop@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อ:  ห้อง A605 อาคาร A ชั้น
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น


 

อ. โอฬาร รื่นชื่น
Oran Ruenchuen

• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


E-mail: oran@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อ: ห้อง A605 อาคาร A ชั้น 6

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น


 
อ. ชาญ จารุวงศ์รังสี
Chan Jaruwongrangsee

• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


E-mail: chanit@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อ: ห้อง A605 อาคาร A ชั้น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น


 
อ. ลลิตาหนองคาย
Lalita Na Nongkhai

• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail: lalita@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อ:  ห้อง A605 อาคาร A ชั้น
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น 
อ. ฐนสิน  ญาติสูงเนิน
Tanasin Yatsungnoen

• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


E-mail: tanasin@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อ: ห้อง A605 อาคาร A ชั้น
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น


 

อ. รุ่งภพ ปรีชาวิทย์
Rungphop Preechawit

• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


E-mail: rungphop@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อ: อาคาร A ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการ
MT Studio 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 

 

อ. ณิชกานต์    ไชยจักร์
Nichakan   Chaiyajak

• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


E-mail: nichakan@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อ: 6ห้อง A605 อาคาร A ชั้น  
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 

 

อ. กานดา ทิวัฑฒานนท์
Kanda Tiwatthanont


• อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


E-mail: kanda@tni.ac.th
สถานที่ติดต่อ6ห้อง A605 อาคาร A ชั้น  

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 

 

คุณ อาทิตยา ไทยยงค์
Ms. Athitaya Thaiyong
アチッタヤ- タイヨォク

• เลขานุการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

โทร. 02-763-2740
E-mail: athitaya@tni.ac.th

สถานที่ติดต่อ: ห้อง A605 อาคาร A ชั้น 6
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น

 

คุณพรรษชล แสงอรุณ
Ms. Patchon Sangarun

• เลขานุการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

โทร. 02-763-2740
E-mail: patchon@tni.ac.th

สถานที่ติดต่อ: ห้อง A605 อาคาร A ชั้น 6
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น

 

 

 

 เข้าสู่ระบบ

Username :
Password :
 
SOCIAL COMMUNITY