เกี่ยวกับคณะ


    ประวัติความเป็นมา ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่นเมื่อปี พ.ศ. 2550 สำนักงานคณะกรรมการ
 การอุดมศึกษาได้อนุมัติการจัดตั้งสถาบันเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยให้สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่นลงทุนจัดตั้ง
 สถาบันโดยมีงบลงทุน 394 ล้านบาท โดยการซื้อที่ดินและจัดสร้างอาคารเรียน 2 หลัง


           สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่นหรือ ส.ส.ท. เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่
 แก่บุคคลากรไทย เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศมานานกว่า 35 ปี จากประสบการณ์และ
 ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส.ส.ท.ได้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างบุคคลากรที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญใน
 เทคโนโลยีเฉพาะทางขึ้น โดยตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมไทย

           คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นคณะหนึ่งซึ่งสามารถผลิตบุคคลากรที่ขาดแคลนให้กับธุรกิจและอุตสาหกรรม มีความสำคัญต่อการพัฒนา
 ธุรกิจอุตสาหกรรมในเรื่องของระบบสารสนเทศที่ใช้ในการทำธุรกิจ การผลิตและการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพใน การแข่งขันของประเทศอย่างมาก สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่นจึงจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นตั้งแต่ในปีแรกของการจัดตั้ง โดยจัดให้มีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักสูตรแรก ต่อมาในปีการศึกษา 2553 ได้มีการเปิดหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และในปีการศึกษา2554 ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ


   ปรัชญาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

“พัฒนาวิทยาการ เสริมสร้างอุตสาหกรรม เพื่อเศรษฐกิจและสังคม”

   ปณิธาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น มุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อเป็นแหล่งสร้าง
 และพัฒนาบุคคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ทั้งการวิจัย การประยุกต์ และการเผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคมโดยยึดมั่นในคุณธรรมและมีจริยธรรมในวิชาชีพ

   พันธกิจ

 •   จัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นที่ต้องการในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศ
     ทางวิชาการ การพัฒนาระบบใหม่ และการประยุกต์ในงานธุรกิจอุตสาหกรรม
 •   พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม คิดเป็นทำเป็น มีความรับผิดชอบ และมีจิตสำนึกต่อสังคม 
 •   ดำเนินการวิจัย สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ
 •   ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย
 •   ทำนุบำรุง ส่งเสริม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนวัตกรรมใหม่ๆ ของไทยให้กับนานาชาติ


   ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้

อาคาร A
ห้อง A303 ห้องปฏิบัติการ Multimedia Studio
ห้อง A602 ห้องปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์ iMac

อาคาร B
ห้อง B401 ห้องปฏิบัติการ Multimedia
ห้อง B402 ห้องปฏิบัติการ Programming I
ห้อง B404 ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนปฏิบัติการเครือข่าย
ห้อง B501 ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนปฏิบัติการเครือข่าย
 

 

ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

      ห้อง A303 ห้องปฏิบัติการ Multimedia Studio

  

 

ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

      ห้อง A602 ห้องปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์ iMac

 


 

 

 ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

      ห้อง B402 จำนวน 50 เครื่อง

 


ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

      ห้อง B402 จำนวน 50 เครื่อง


ห้องเรียนปฏิบัติการเครือข่าย

      ห้องเรียนปฏิบัติการเครือข่าย

 

 

        

 เข้าสู่ระบบ

Username :
Password :
 
SOCIAL COMMUNITY